Kyknos - Tomato & ouzo flavour pasta sauce - Krinos