Kyknos - Sauce pour pâtes saveur tomate et ouzo - Krinos